Her findes eksempler og materialer fra de konkrete sager.

Hvis du har spørgsmål i den forbindelse er du velkommen til at kontakte os.


Synspunkter om landbruget i Odder Kommune

Odder d. 8. august 2011

Danmarks Naturfredningsforening i Odder har indsendt følgende notat til byrådet i Odder Kommune:
Vi bor midt i et af de mest intensivt dyrkede områder i verden. Jorden er god, og det er derfor oplagt at drive landbrug i Odder Kommune. Så langt er vi enige med landbruget.

Overordnet set mener vi, at det lokale landbrug er blevet for intensivt og at især belastningen fra dyreholdet er blevet større, end området kan bære, ikke mindst fordi vi bor i et område med store forpligtelser, fx i forhold til fuglebeskyttelse, ligesom både Norsminde Fjord og Horsens Fjord i forvejen er hårdt belastede af bl.a. kvælstof.

Dyreholdet giver også problemer med ammoniakdeposition og lugt fra udbringning af gylle. Vi bakker gerne op om et lokalt biogasanlæg, men det må ikke indrettes så det bliver alt for afhængigt af gylletilførsler, da det vil medføre afhængighed af et fortsat stort dyrehold. Men det er fint, hvis gylle kan indgå sammen med fx slam fra spildevandsrensningen og organisk husholdningsaffald, så vi får etableret et lokalt kredsløb. Kommunens borgere kommer givetvis til at medfinansiere et kommende biogasanlæg og skal derfor også sikres indflydelse på et sådant anlæg.

Ifølge Landboforeningen er vi måske på vej mod blot 25 store landbrug i kommunen, men i DN ser vi gerne et lokalt landbrug, som har plads til en mosaik af store og små bedrifter. De små bedrifter vil ofte være deltidslandbrug eller landbrug drevet på hobbybasis, og erfaringsmæssigt er der på disse landbrug mere plads til natur. Det er derfor vigtigt, at der fx i lokalplaner og kommuneplan levnes plads til mindre landbrug.

Vi ser gerne en række lavbundsarealer taget ud af omdrift. Udbyttet er magert, og i stedet kan lavbundsarealerne fx bruges til at reducere udledningerne af kvælstof. På langt sigt ønsker vi Kysing Fjord genoprettet og sat under vand igen.
Vi bakker op om forsøgene med minivådområder og ser gerne flere af disse anlæg, da de ser ud til at være et omkostningseffektivt virkemiddel i forhold til vandmiljøet. Det er selvfølgelig vigtigt at anlæggene bliver vedligeholdt, ligesom det er vigtigt at effekten af anlæggene løbende måles og registreres.

DN ser gerne en 6 m sprøjtefri zone langs jord- og stendiger, dels for at beskytte disse biotoper, dels for at sikre en spredningskorridor for flora og fauna.

Vi ser meget gerne, at der på den enkelte bedrift udarbejdes naturplaner, så der fx kommer flere småbiotoper, levende hegn, vandhuller, solitære træer og så gamle træer i højere grad bevares. Det vil både give en større landskabelig variation og en mere mangfoldig flora og fauna. Vi ved, at kommunen ikke har hjemmel til at pålægge landmænd at udarbejde en naturplan, men vi ved også, at medarbejderne fra Natur & Miljø gerne gør landmænd opmærksomme på, hvis de ejer et stykke særlig interessant natur, og DN opfordrer derfor til at øge samarbejdet mellem landbruget og de kommunale medarbejdere.

Enkelte landmænd har fået for vane at slå grøftekanterne langs deres jorder. Kommunen skal overfor dem indskærpe, at slåning af grøftekanter langs kommunens veje er en offentlig opgave som skal foregå efter de regler, kommunen har bestemt.
Omkring to tredjedele af jorden i Odder Kommune er opdyrket, så man kan roligt sige, at det er landbruget, der forvalter størstedelen af det lokale landskab - og det forpligter.

Vi ser gerne flere køer på græs og ønsker, at afgræsning – både med får og køer – aktivt bruges som naturpleje. Vi ser også gerne en alsidig produktion, så det lokale landbrug kan levere alt fra jordbær til naturpleje og energipil. De store tagflader på stalde og andre produktionsbygninger kan fint bruges til solceller, som man fx ser det på tyske landbrug. Ideelt set ser vi gerne en høj grad af lokal selvforsyning – det finder vi er langt mere bæredygtigt end den måde, dansk landbrug drives i dag, hvor man er afhængige af en meget stor import af foder.

Gennem årene er der nedlagt mange stier og markveje, men Odder Kommune bør kun give tilladelse til nedlæggelse, hvis der er tvingende grunde til det, for stier og markveje er samtidig vigtige adgangsveje til den lokale natur.
Vi har set en række tilfælde af landskabs-udjævning, men kommunen bør efter DN’s mening være meget tilbageholdende med at give tilladelse til jordpåfyldning, fordi påfyldningen af jord langsomt får konturerne i landskabet til at udviskes. Vores område bliver på den måde kedeligere.

I dag har Odder Kommune kun nogle få økologiske landbrug, men vi ser gerne, at langt flere lokale landbrug omlægges til økologisk drift. Kommunen kan bakke op ved at indkøbe lokalt producerede økologiske fødevarer til brug i kommunale institutioner.

Smørblomsten ser vi som et glimrende, lokalt initiativ. Netværket kan sagtens udbygges yderligere, så det bliver muligt at købe endnu flere lokalt fremstillede kvalitetsprodukter. Det kan både gavne det lokale landbrug og være med til at brande Odderområdet.

Landbruget i Odder Kommune beskæftiger højst 500 mennesker. Det er vigtigt at holde sig for øje, når det kommer til hensynet til grundvandet, som samtlige kommunens 21.000 indbyggere er afhængige af. Vi mener, at hensynet til beskyttelse af grundvandet til hver en tid må veje tungere end hensynet til landbruget og overordnet set mener vi, at kommunens vigtigste grundvandsmagasiner bør beskyttes gennem skovrejsning, den eneste sikre langtidsholdbare løsning. Indtil det sker, er det vigtigt med beskyttelseszoner omkring alle grundvandsboringer, ligesom der bør være restriktioner på brugen af sprøjtemidler i områderne, hvor grundvandet dannes.

Ifølge den nugældende ”landbrugspolitik” i Odder, er ”kommunen positiv overfor placering af stalde og gyllebeholdere i det åbne land”. Det ønsker vi ændret, så der tværtimod ikke gives tilladelse til placering af større anlæg i det åbne land. Desuden ønsker vi, at det bliver obligatorisk at skærme gyllebeholdere ved at omkranse dem med bevoksning. Og i alle fremtidige godkendelser af nyanlæg skal der indføjes en bestemmelse om, at anlægget skal fjernes og området retableres, når anlægget ikke længere er i brug. Desuden er det vigtigt, at kommunen ved alle godkendelser sikrer sig, at der anvendes BAT – den bedst tilgængelige teknologi. Eventuelle kommende storlandbrug bør ikke placeres, hvor vandløbene afvander til Horsens Fjord, ligesom de ikke bør placeres i kystnærhedszonen.