Ind i mellem opstår der sager, som kræver, at vi som forening står ved vores værdier og målsætninger. Det betyder, at vi løbende vil være den part, der klager over beslutninger som fx Odder Kommune træffer. Når det sker, har der altid været en grundig drøftelse forinden i hele bestyrelsen.Vi bestræber os på, at bestyrelsen træffer disse beslutninger i fuld enighed, da vi er meget bevidste om konsekvenserne for alle, der er involveret.

Den seneste klager til Natur- og Miljøklagenævnet ses nedenfor.

Klage over dispensation fra Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 – byggeri i fersk eng ved Aakær Gods

(Odder Kommunes sags Id. 727-2014-22951)

PRESSEMEDDELELSE:

DN-Odder ønsker uvildig vurdering af dispensation til Aakær Gods

Aakær Gods ønsker at bygge en ny landbrugsbygning som skal flugte med to eksisterende bygninger. Ønsket om symmetri betyder, at noget af bygningen skal opføres på en eng, en af de naturtyper, der ifølge Naturbeskyttelsesloven er beskyttet.

Af samme grund anbefalede naturforvaltningen i Odder Kommune politikerne at sige nej til godsets ansøgning, men ikke desto mindre besluttede et flertal på 11 medlemmer i byrådet at give godset dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. 8 stemte imod, og en var fraværende.

Aakær Gods har siden tilbudt at udpege en mark ved Åkjær Å som ”erstatningsnatur” ved at lade den overgå til eng. Marken har tidligere været eng, men har de sidste 20 år været intensivt dyrket.

Danmarks Naturfredningsforening i Odder (DN-Odder) finder, at der er så stor usikkerhed om dispensationen, at der er brug for en uvildig vurdering, og en enig bestyrelse har derfor indbragt sagen for Natur- og Miljøklagenævnet, landets højeste myndighed på dette område. Erstatningsnatur er fx normalt kun noget, der bruges ved projekter af stor samfundsmæssig betydning, fx anlæg af en motorvej eller jernbane.

Indtil Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort sagen, må godset ikke bygge på engen.

Med venlig hilsen

Ib Salomon (formand), Jørgen Pedersen (næstformand), Aage Juul, Dorthe Birkmose, Henrik Skovgaard, Else Jørgensen, Keld Jørgensen, Kirsten Neister, Mogens Gissel Nielsen, Hanne Næsborg Hansen og Joan Rask

For yderligere oplysninger: Ib Salomon 24 44 39 87


Se klagen i sin helhed: Klage over dispensation fra Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 - byggeri i fersk eng ved Aakær Gods