I den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening (DN-Odder) følger vi med stor interesse debatten om et eventuelt biogasanlæg ved Torrild. Vi er enige om, at den påtænkte placering er uheldig - den er alt for tæt på byen.

Der er jo tale om et massivt industrianlæg, og det bør derfor placeres, hvor den slags hører hjemme: I et industriområde, eller i det mindste et sted med meget langt til naboer, akkurat som anvist i kommuneplanen, hvor der er udpeget et område mellem Ørting og Gylling.

Placeringen ved Torrild vil kræve en ændring af den kommuneplan, der netop er vedtaget, og beslutter man politisk at gøre det, vil det i høj grad koste troværdighed. Kommuneplanen bør være til at stole på, for meningen med den er jo netop, at den skal være den overordnede rettesnor for kommunens udvikling.

Helt overordnet set finder DN-Odder, at et biogasanlæg er et plus for klimaet. Det kan mindske udledningen af drivhusgasser, og restprodukterne kan gøre nytte på markerne, og når de spredes, vil det lugte langt mindre, end når der køres gylle ud.

Men et stort biogasanlæg er en kæmpestor investering, og flere i DN-Odders bestyrelse er betænkelige ved, at man dermed binder sig til at opretholde en meget stor produktion af svin i årtier. Det store dyrehold er ikke bæredygtigt, og det har store konsekvenser for vores miljø, ikke mindst fordi der udledes alt for meget næring til vores fjorde.

På borgermødet i Torrild kom det desuden frem, at der lige nu er planer om store udvidelser på flere af de danske biogasanlæg, og derfor bør der - inden der træffes nogen beslutning - laves en grundig analyse af de samlede kapacitet, så der ikke opføres overflødige anlæg.


Ib Salomon
Borgergade 12
8300 Odder

24 44 39 87
ibsalomon8300@gmail.com