I DN Odder har vi forholdsvis mange sager, som vi tager stilling til løbende.

Det handler typisk om bygninger, der ønskes opført i naturområder, der nyder forskellige former for beskyttelse. 

Vi tager også stilling til henvendelser fra borgere i kommunen, der pludselig bliver opmærksom på, at der er sket skade på naturen, der hvor de færdes eller bor. Det er f.eks. diger, der fjernes, overfording af ænder i vandhuller og søer, affald, forurening og landbrugsproduktion på naturarealer, der er omfattet af naturbeskyttelsesbestemmelser. 

 

Odder Kommune har rigtig meget landbrugsjord

I
 DN Odder passer vi på den natur, der er tilbage - altså arealer der ikke bliver dyrket kommercielt

Mange bemærkninger til Kommuneplanen

Hvert fjerde år skal kommunerne udarbejde en kommuneplan - altså en overordnet plan for de kommende års indsatser. I efteråret 2016 var Odder Kommunes plan i høring, og DN-Odder har sendt en lang række bemærkninger og forslag til planen. Teksten neden for er derfor kun et meget lille uddrag - men her er, hvad vi skrev om skovrejsning:

"Så vidt vi kan se, viderefører denne kommuneplan blot en masse pæne hensigter fra den nuværende, hvor der i det store hele ikke er sket nogen skovrejsning, dels fordi den skal ske frivilligt, dels fordi initiativet er overladt til private.
Vi efterlyser med andre ord en mere offensiv tilgang, især i området ved Boulstrup, hvor den største grundvandsdannelse finder sted, for det er jo rigtigt, når der i planen står, at skovrejsning er et effektivt redskab til at sikre lokale drikkevandsinteresser og forbedre forholdene for dyr og planter."

Ideer sendt til Naturstyrelsen

Naturstyrelsen, og dermed staten, ejer en del mindre arealer i Odder Kommune, og DN-Odder blev i november 2016 bedt om at komme med ideer til de driftsplaner, styrelsen laver for områderne. Det gjorde vi meget gerne, så det blev til et længere brev med bemærkninger og ideer.

Her er fx vores forslag til området nær Kysing Strand, nær ved Restaurant Himmel & Hav:

"Dette område har ført en noget upåagtet tilværelse, men det er (heldigvis) ved at bliver genopdaget, og det synes vi også, at området fortjener. Restauranten Himmel & Hav har været med til at skabe nyt liv, men der kan gøres meget mere. Det er også det grønne partnerskab "Krydsfelt Norsminde" opmærksom på, og nogle af de nedennævnte ideer er derfor også at finde i partnerskabets idékatalog.


Begge de to nedgange trænger til en kærlig hånd og "påfyldning" af trin. Området er så stort, at her fint kunne ligge et par sheltere og en bålplads bl.a. til gavn for kajaksejlerne. En genetablering af en bro til badegæster og lystfiskere vil også være en rigtig god idé.

En stor mængde sten er udlagt på stranden for at dække et kabel - det kunne måske udbygges i form af et kystnært stenrev til glæde for både fiskelivet og snorkeldykkere.

Bord og bænke, bedre skiltning og offentlige toiletter står også på vores ønskeliste.

Vi kan konstatere, at der foretages høslæt et par gange årligt, men høet fra 2016 ligger stadig tilbage - det vil klart være bedst, hvis det fjernes, så jorden udpines med henblik på en større biodiversitet."