Pressemeddelelse

Dårlig placering til Odder på nyt naturindeks

Odder Kommune er tæt på bunden i nyt naturindeks. Vi scorer blot 15 point og ender dermed som nr. 82 blandt landets 98 kommuner.
Dårlig placering til Odder på nyt naturindeks

Odder Kommune er tæt på bunden i nyt naturindeks. Vi scorer blot 15 point og ender dermed som nr. 82 blandt landets 98 kommuner.

Det nye naturkapitalindeks er udarbejdet af Aarhus Universitet (DCE) i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN) og bygger på en analyse af en række arealtyper: Skov, søer, enge og moser, heder og overdrev, dyrkede marker, byer og grønne områder. For hver arealtype er der opgjort en score fra 0-100 alt efter biodiversiteten og hvordan forholdene er for truede og sårbare arter. Det overordnede formål er at skabe overblik over karakteren og kvaliteten af naturen i kommunerne.

Omkring to tredjedele af Odder Kommune er dyrket land, og det er hovedforklaringen på den lave placering. At søer og moser kun udgør 0,34 % af kommunens areal trækker også ned.

"En kommune med et lavt indeks kan godt have fine naturområder, de fylder bare ikke så meget. Det er Odder Kommune et godt eksempel på. Vi har fx en fin bræmme af god natur langs nordsiden af Horsens Fjord, store strandenge på Gyllingnæs og Alrø og artsrige, udyrkede arealer på Tunø. Men langt det meste af kommunen er naturmæssigt uspændende - desværre", siger Ib Salomon, formand for DN-Odder.

Ikke alene ligger Odder lavt på landsplan, kommunen gør det også i forhold til naboerne: Aarhus ligger nr. 77, Horsens nr. 43 og Skanderborg nr. 21 - helt i top ligger Fanø og Læsø. Bundskraberen er Rødovre Kommune.

I 2017 blev der gennemført en undersøgelse, der minder om den aktuelle, og den lave score var dengang medvirkende til, at kommunen nu har fået en biodiversitetsplan.

"Man kan sige, at det nye indeks understreger behovet for den plan, det gør den endnu mere påtrængende, så vi håber blandt andet, at det lykkes at kæde nogle af vores små, isolerede naturområder sammen og på den måde løfte os nogle pladser opad, næste gang, der udarbejdes et naturindeks", siger Ib Salomon. 

Gå på opdagelse: Kommunernes Naturindex